Varför Tillverkas Nästan Alla Textilier Utomlands?

Varför Tillverkas Nästan Alla Textilier Utomlands
Stora mängder kemikalier används när textil tillverkas. Kemikalierna i textilproduktionen skadar människor och miljö, framför allt i de länder där textilierna tillverkas. Mycket av den textil som du kan köpa i butikerna eller på nätet tillverkas utomlands.

I de länder där tillverkning och export av textilier är som allra störst är arbetsmiljöreglerna och kemikaliereglerna ofta otillräckliga. Mängden kemikalier i textilproduktionen och bristen på tillräckliga regler i de länder där produktionen är som störst bidrar till att textilindustrin idag är en av de mest förorenande industrierna i världen.

Kemiska ämnen används i alla de processteg som behövs för att tillverka textil och för att ge textilen en viss funktion eller utseende. Kemikalier används vid till exempel följande tillverkningssteg:

Vid odling av bomull används bekämpnings- och gödningsmedel.Vid tillverkning av syntetiska textila material. Tillverkaren utgår från råolja. Efter flera steg av kemisk och fysisk bearbetning skapas slutligen den syntetiska textilen.Vid spinning och vävning används flera olika processkemikalier.Olika kemikalier används också för att ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden, som till exempel vatten- och smutsavstötande egenskaper, antibakteriella egenskaper, färger eller tryck.

En stor del av de process- och hjälpkemikalier som används under produktionen tvättas ur eller dunstar redan under tillverkningen. Men kemikalier som används för att ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden, de så kallade funktionskemikalierna, finns oftast kvar i den färdiga varan.
Visa hela svaret

Varför tillverkas många av vara textilier utomlands?

Den globala jakten på billig arbetskraft – Den kallas för “kapplöpningen mot botten”, mekanismen att klädproduktionen hela tiden flyttas till de länder där arbetskraften är som billigast. För länge sedan syddes kläder i Sverige, därefter sydeuropeiska länder, sedan Japan och Taiwan.

I dag har masstillverkningen av kläder flyttat till länder som Kina, Bangladesh, Kambodja och Pakistan, där det finns gott om billig arbetskraft. Nästa steg är outforskade tillverkningsregioner som Afrika. Att människor i de här länderna får möjlighet till arbete när stora klädföretag förlägger sin produktion där kan förstås ses som någonting positivt.

Men i de fall där företagen inte tar sitt sociala och miljömässiga ansvar riskerar resultatet att bli det omvända – en exploatering av både människor och miljö.
Visa hela svaret

Vart i världen år det mest utsläpp från textilindustrin?

Tusentals textil­arbetare sparkade i Bangladesh – Global 2019-02-06T11:16:25 Nu har tio FN-organ slutit sig samman i en allians för hållbart mode som syftar till att ta tag i klädindustrins sociala och miljömässiga problem. – Den globala produktionen av kläder och skor orsakar åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser, och med en tillverkning koncentrerad i Asien är industrin i huvudsak beroende av kol och naturgas för elektricitet och uppvärmning.
Visa hela svaret

Hur ser textilindustrin ut idag?

Idag är textil – och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering.
Visa hela svaret

Hur påverkas miljön av textilindustrin?

Idag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp av växthusgaser på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter, varje år. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil.
Visa hela svaret

Vilken sektor har störst utsläpp?

Senast uppdaterad: 2021-12-17 Publicerad: 2021-12-17 Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD, Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP, En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen,

År 2020 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter, Jämfört med 2019 är det en minskning med 9 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut runt 15 miljoner ton vardera.

Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 94 procent under 2020. Utsläppen från inrikes transporter var 9,6 procent lägre under 2020, jämfört med 2019. Du kan läsa mer om utvecklingen här, Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och värmeproduktion är relativt små.

 1. Anledningen till detta är att svensk el nästan uteslutande produceras med vattenkraft och kärnkraft,
 2. En allt större del produceras också med vindkraft och biobränsle,
 3. Även fjärrvärmen är idag nästan helt fri från fossila bränslen,
 4. Idag domineras fjärrvärmeproduktionen istället nästan uteslutande av biobränslen, avfall, spillvärme och värmepumpar.
You might be interested:  Hur Gör Man Egna Kläder?

I vår omvärld är det däremot mycket vanligt att el- och värmeproduktionen baseras på fossila bränslen, Globalt sett är avskogning en mycket viktig källa till utsläpp av växthusgaser, Skogsavverkning som sker utan en ansvarsfull skogsvård med återplantering, minskar nämligen vegetationens förmåga att absorbera koldioxid.
Visa hela svaret

Hur mycket kläder slängs varje år i världen?

​Modeindustrin kan stå för så mycket som tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Uppemot 92 miljoner ton avfall skapas och 79 miljarder kubikmeter vatten förbrukas varje år för att producera kläder. En systemomfattande förändring är nödvändig för att omedelbart minska modeindustrins miljöpåverkan.

Det är den drastiska slutsatsen i en ny studie från Chalmers och flera andra internationella universitet. Grundläggande förändringar i modeindustrins affärsmodell – inklusive en snabb övergång bort från “snabbmode” – behövs för att förbättra den långsiktiga hållbarheten i distributionskedjan för kläder.

Det hävdar författarna till en ny artikel som precis publicerats i Nature Reviews Earth & Environmen t, en ny webbtidskrift lanserad 2020 av den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Nature, Studien leddes av professor Kirsi Niinimäki, vid Aalto-universitet i Finland, tillsammans med Chalmersprofessorn, Greg Peters, från institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och forskare från fyra andra internationella universitet.

 1. Modeindustrin är en av den mest förorenande branscherna och kan stå för upp till tio procent av de globala växthusgaserna.
 2. Men trots en ökad medvetenhet om dess miljöpåverkan fortsätter branschen att växa.
 3. Detta bland annat på grund av ökningen av “fast fashion” eller snabbmode, som bygger på billig tillverkning, upprepad konsumtion och kortlivad användning av plagg.

Studien beskriver modets miljöpåverkan i hela distributionskedjan från produktion till konsumtion, med fokus på vattenanvändning, kemiska föroreningar, CO2-utsläpp och textilavfall. Till exempel producerar industrin över 92 miljoner ton avfall och konsumerar 79 miljarder kubikmeter vatten per år, där utvecklingsländerna ofta får bära bördan för de utvecklade länderna.

Denna påverkan visar på behovet av betydande förändringar i branschen, inklusive en tillverkningsminskning och införande av hållbara metoder i hela distributionskedjan, menar författarna. “Långsamt mode är framtiden”, konstaterar författarna, “men vi behöver en ny och systemomfattande förståelse för hur vi ska gå över till denna modell – och det kräver kreativitet och samarbete mellan designers och tillverkare, olika intressenter och slutkunderna.” En samlad strategi krävs för att textilindustrin ska investera i renare teknik, att modeindustrin utvecklar nya hållbara affärsmodeller och att beslutsfattare ändrar lagstiftningen.

Konsumenter har också en avgörande roll och måste ändra sina konsumtionsvanor och vara beredda att betala högre priser, som står i relation till miljöeffekterna. Figur över förslag på lösningar Figur från artikeln “The environmental price of fast fashion”, Sammanfattning

Textil- och modebranschen har en lång och komplex distributionskedja, från jordbruk och petrokemisk produktion (fiberproduktion) till tillverkning, logistik och handel. Varje produktionssteg har miljöpåverkan genom vatten-, material-, kemikalie- och energianvändning. Många kemikalier som används i textiltillverkning är skadliga för miljön, fabriksarbetare och konsumenter. Mest miljöpåverkan förekommer i de länder där textil- och klädesproduktion genomförs, men textilavfall finns i hela världen. Snabbmode har ökat mängden material i systemet. Modevarumärken producerar nu nästan dubbelt så mycket kläder i dag jämfört med före år 2000. Den nuvarande konsumtionen av mode leder till stora mängder textilavfall, där det mesta förbränns, deponeras eller exporteras till utvecklingsländer.

Artikel Niinimäki, K. Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T. and Gwilt, A. (2020) The environmental price of fast fashion. Nature Reviews; Earth and Environment.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Kläder Köper Svenskar?

Vilken textil är miljövänligast?

Konstfibrer – Viskos tillverkas genom att cellulosa från trämassa bryts ner och ombildas med hjälp av kemikalier. Viskosprocesser kan vara mycket miljöpåverkande och orsaka utsläpp av svavel, kväve och andra föroreningar men det finns bra processer och miljömärkta viskosfibrer.

 1. Cellulosan till viskos kommer traditionellt från gran eller andra träd, men den kan också hämtas från till exempel bambu.
 2. Bambu är ett exempel på ett mycket bra råmaterial, eftersom det är snabbväxande, inte kräver bekämpningsmedel eller konstbevattning samt klarar sig på näringsfattig jord.
 3. Modal tillverkas på ungefär samma sätt som viskos och fibrerna har liknande egenskaper.

Modal är dock starkare än viskos i vått tillstånd, vilket gör att fibrerna klarar till exempel tvätt bättre än viskos. Lyocell är en skogsbaserad fiber som framställs genom en modern, svavelfri process där återvinningen av lösningsmedlen är hög och energiåtgången är lägre än vid traditionell viskostillverkning.
Visa hela svaret

Hur påverkar produktion miljön?

Fakta om vår konsumtion – En allt större del av människans miljöpåverkan kommer från vår konsumtion. De delar i den privata konsumtionen som påverkar klimatet mest är livsmedel, transporter, boende samt kläder och skor. Den privata konsumtionen står för cirka två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp totalt.

 1. Sverige importerar en stor andel kläder, skor och elektronik.
 2. De utsläpp som produktionen orsakar i andra länder räknas in i siffrorna.
 3. Utsläpp som sker i Sverige för det som exporteras till andra länder räknas bort.
 4. Under produktionen används energi som oftast ger utsläpp av växthusgaser.
 5. Industrierna, där en stor del av allt vi köper produceras, står för nästan en tredjedel av världens energianvändning och släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser som hela transportsektorn.

I produktionen används metaller, kemikalier, plast, tyg och trä. Allt har ett ursprung och en miljöpåverkan. Dessutom används ofta vatten och produktionen släpper i regel ut föroreningar i miljön. Sötvattensekosystem är känsliga för störningar, och som exempel hotas många arter av grodor och fiskar av utsläpp.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en textilarbetare i Bangladesh?

Bangladeshs textilarbetare fortsätter att kräva högre löner – Intensiva demonstrationer har pågått i fabriksområden i utkanten av Bangladeshs huvudstad Dhaka i flera veckor. Tusentals textilarbetare fortsätter att kräva att minimilönen höjs kraftigt. Textilarbetarnas löner ligger i botten inte bara nationellt utan även globalt.

Enligt en studie gjord av japanska statens handelsorganisation, Jetro, som presenterades i december är det bara textilarbetare i Burma som tjänar mindre. I grannlandet Indien är lönen dubbelt så hög som i Bangladesh och i Kina är den fem gånger så hög. Demonstrationerna inleddes den 21 september och har successivt växt.

I fabriksområden i utkanten av Dhaka har arbetare blockerat vägar och drabbat samman med polis som svarat med gummikulor och tårgas. Omkring 200 fabriker – bland annat leverantörer till klädjättar som H & M och Carrefour – har hållit stängt och några fabriker har stuckits i brand.

 1. Senast regeringen höjde minimilönen för textilarbetare var år 2010.
 2. Nu kräver arbetarna en höjning från 3 000 taka (motsvarande 245 kronor) till 8 114 taka (motsvarande 660 kronor) i månaden.
 3. Det är ungefär vad ett par märkesjeans tillverkade i Bangladesh kostar när de når butikshyllan i Warszawa eller Berlin.

Arbetsgivarna talade först om en 20-procentig höjning av minimilönerna till 3 600 taka (motsvarande 290 kronor). Det kallades ett hån och beslutet ledde till flera upplopp. I Bangladesh fastställs minimilönen för varje sektor för sig. Skillnaderna är stora – transportarbetare och butiksbiträden får dubbelt så mycket betalt i jämförelse med den genomsnittliga lönen för Bangladeshs tre miljoner textilarbetare.

Minimilönen är teoretisk eftersom alla arbetar övertid. IPS har intervjuat några kvinnor som arbetar som symaskinsoperatörer. Deras lön ligger på 8 000 till 9 000 taka (motsvarande 650 till 730 kronor) i månaden. Men då arbetar de i genomsnitt 11-12 timmar per dag. En ökning av de lägsta lönerna skulle innebära en höjning för alla.

Enligt fackföreningsledaren Masood Rana är de nya lönekraven delvis ett resultat av en ökad medvetenhet bland arbetarna. Efter uppmärksamheten kring fabriksraset i april då 1 133 arbetare dog i samband med Rana Plazas kollaps insåg allt fler hur mycket västerländska konsumenter betalar för de kläder som de tillverkat.

– Demonstrationerna är våldsamma eftersom de är spontana, det finns inga ledare, säger Rana till IPS. Reaz bin Mahmood, vice ordförande för bangladeshiska branschorganisationen för textilexportörer, BGMEA, och själv fabriksägare, presenterar en annan teori – att politiska provokatörer står bakom protesterna.

– Detta problem kan inte lösas på gatorna. Det finns en regeringstillsatt kommission som arbetar med frågan om minimilön och resultatet ska presenteras i november. Men jag är rädd att det inte kommer att ske om protesterna forsätter, säger Mahmood till IPS.

 • Vi har gjort en ekonomisk analys av textilarbetarnas levnadsomkostnader med utgångspunkten att hans eller hennes lön även ska täcka familjens konsumtion.
 • Vi har kommit fram till att 8 200 taka (motsvarande 665 kronor) – exakt vad textilarbetarna själva kräver – är en lön som skulle ge arbetarna en möjlighet att klara av att betala sina utgifter, säger Khondaker Moazzem, forskningschef vid Centrum för politisk dialog, CDP, i Dhaka.
You might be interested:  Hur Mycket Spenderar Man På Kläder I Månaden?

– Efter att vi gick ut med den här rekommendationen till regeringen fick jag många samtal från fabriksägare, säger han och ler. De förklarade att de var redo att ge mig några fabriker och låta mig försöka driva en lönsam verksamhet med sådana orimliga löner.

Mahmood från BGMEA säger att kostnaderna för textilproduktionen ökar med 13 procent varje år. Bangladesh måste importera bomull medan Indien har sin egen. – Vår valuta är stark i förhållande till valutorna i Indien, Indonesien och Turkiet vilket gör att vi förlorar i konkurrenskraft. Jag inser att textilarbetarna borde få mer betalt men då måste återförsäljarna betala mig mer.

Västerländska konsumenter är delvis ansvariga för den låga lönenivån i Bangladesh, säger Mahmood. Enligt Moazzem är det återförsäljarna som tjänar mest på produktionen och hämtar hem 55 till 65 procent av vinsten medan 25 procent utgör kostnaden för material och 15 procent fördelas jämnt mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Sjöfartsminister Shahjahan Khan har sagt att han stöder textilarbetarnas krav, men regeringen tycks backa upp tillverkarna. Bangladeshs textilproduktion är en kassako och står för 80 procent av exportintäkterna, motsvarande 22 miljarder dollar årligen. Nästan en tredjedel av parlamentsledamöterna är företagare med kopplingar till klädindustrin.

Industrin ger även finansiellt stöd till landets två största partier. Efter samtal med ledare för mer än 40 fackföreningar har bangladeshiska fabriksägare lovat att höja lönerna i enlighet med vad den regeringstillsatta kommissionen kommer fram till och presenterar i november.
Visa hela svaret

Vilka år de stora positiva effekterna av en global textil industri som skulle gå förlorade om vi slutade producera i fattiga länder?

Detta leder i sin tur till ökad produktivitet, högre kunskapsnivå, mer specialisering och högre löner. Och till att kvinnor får chans till ett eget jobb, en egen försörjning och därigenom ett oberoende.
Visa hela svaret

Vilka textilier år bra för miljön?

Konstfibrer – Viskos tillverkas genom att cellulosa från trämassa bryts ner och ombildas med hjälp av kemikalier. Viskosprocesser kan vara mycket miljöpåverkande och orsaka utsläpp av svavel, kväve och andra föroreningar men det finns bra processer och miljömärkta viskosfibrer.

Cellulosan till viskos kommer traditionellt från gran eller andra träd, men den kan också hämtas från till exempel bambu. Bambu är ett exempel på ett mycket bra råmaterial, eftersom det är snabbväxande, inte kräver bekämpningsmedel eller konstbevattning samt klarar sig på näringsfattig jord. Modal tillverkas på ungefär samma sätt som viskos och fibrerna har liknande egenskaper.

Modal är dock starkare än viskos i vått tillstånd, vilket gör att fibrerna klarar till exempel tvätt bättre än viskos. Lyocell är en skogsbaserad fiber som framställs genom en modern, svavelfri process där återvinningen av lösningsmedlen är hög och energiåtgången är lägre än vid traditionell viskostillverkning.
Visa hela svaret

Hur påverkar tillverkningen av kläder miljön?

Dagens textilproduktion kräver resurser av råvaror, vatten, kemikalier och energi och den orsakar utsläpp till luft, mark och vatten. Över hela världen ökar behovet av textilt råvarumaterial vilket ökar risken för framtida materialbrist samtidigt som miljöutmaningarna från textilbranschen ökar.
Visa hela svaret